Finaal Educatie heeft als doel:

 1. Leerlingen begeleiden op gebieden die leiden tot hoogwaardige leerresultaten, en hen te leren verantwoordelijkheid te dragen voor het leerproces.
 2. Verzorgen van onderwijsprogramma’s en educatieve activiteiten om kwaliteiten en talenten van de leerlingen te ontdekken en optimaal te benutten.
 3. Bijdragen aan de zelfontwikkeling van de leerlingen in sociale, culturele en economische zin.
 4. Vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen.
 5. Vergroten van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren door deelname aan culturele en sociale activiteiten.

Finaal Educatie tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het bieden van bijlessen, examentrainingen, privélessen, huiswerkbegeleiding en cursussen, het beschikbaar stellen van ondersteunende materialen zoals computers, internet en alle andere mogelijke hulpmiddelen om het lesstof beter te kunnen begrijpen en voor het bereiken van betere studieresultaten.
 2. Organiseren van educatieve programma’s en sociaal-culturele activiteiten
 3. Een bijdrage te leveren aan het realiseren van gelijke kansen voor leerlingen uit etnische minderheidsgroepen t.o.v. autochtone leerlingen voor een succesvolle schoolloopbaan in het voortgezet en hoger onderwijs.
 4. Het samenwerken met andere instellingen met een soortgelijk doel.
 5. Het verbeteren van de schoolloopbaan van leerlingen uit minderheidsgroepen door het stimuleren van de participatie en betrokkenheid van ouders bij opvoeding en onderwijs.
 6. Het verbeteren van de preventie en de gerichte begeleiding van jongeren uit minderheidsgroepen die in een achterstandsituatie dreigen te komen.
 7. Het bevorderen van emancipatie, participatie en de integratie in de Nederlandse samenleving.
 8. Het vinden van onderwijskrachten of universiteitsstudenten die studenten/leerlingen bij hun toetsen/examens/huiswerk kunnen helpen.
 9. Het organiseren van themadagen, voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen en het uitgeven van periodieken en brochures.
 10. De individuele begeleiding (Coachen).

– Finaal Educatie wil door zijn preventieve aanpak voorkomen dat de jongeren vroegtijdig de school verlaten, zonder werk zitten en in criminaliteit verkeren.

– Finaal Educatie heeft deze doelstelling gekozen omdat een goede opleiding één van de steunpilaren is om het leven op te baseren.

Missie en visie

Doelen

Prestaties